Gå direkt till innehåll
Apotekarsocieteten säger nej till delegering av iordningsställande och administrering av läkemedel

Pressmeddelande -

Apotekarsocieteten säger nej till delegering av iordningsställande och administrering av läkemedel

I det förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården som nu är ute på remiss finns ett förslag om att möjligheten att delegera iordningställande och administrering av läkemedel ska utvidgas till att gälla även i sluten vård. Apotekarsocieteten säger nej till detta som förslaget är utformat.

- Det mesta i förslaget är bra men då mer avancerad vård inklusive avancerad läkemedelsbehandling ges och kommer i framtiden att än mer ges utanför sjukhusen är detta fel väg att gå. Det är snarare så att man borde gå den omvända vägen och att den delegeringsmöjlighet som idag finns inom den öppna vården borde ses över och i vissa fall skärpas, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten. En mer effektiv läkemedelshantering får inte ske på bekostnad av patientsäkerheten.


- Det som i förslaget avses med den vidgade möjligheten till delegering har tidigare varit kompetenser och kunskaper som bedömts vara direkt kopplad till legitimation. De kunskapskrav som i förslaget ställs på den icke legitimerade personal som ges en delegation är alltför lågt ställda. Att hantera och iordningställa, administrera och överlämna läkemedel kräver en djupare kompetens än den utbildning som nämns i förslaget.


I den konsekvensutredning som skickats ut tillsammans med förslaget uppges i huvudsak två motiv till revidering av nuvarande författning SOSFS 2000:1
- Ökad säkerhet för patienterna
- En mer effektiv, jämlik och samhällsekonomisk läkemedelshantering och användning i hälso- och sjukvården
Båda dessa motiv är bra skäl för revideringen menar Apotekarsocieteten men vill uppmärksamma på att en mer effektiv läkemedelshantering inte får ske på bekostnad av patientsäkerheten. Med vårt ställningstagande vill vi lyfta vikten av att det i föreskrifterna tydligt framgår hur delegering kopplas till kompetens. Läkemedel är en ordination och en behandling inte bara en produkt som ges.


Till Apotekarsocietetens remissvar avseende Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården mm
Till alla Apotekarsocietetens remissvar

Ämnen

Taggar


Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterat material

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm