Gå direkt till innehåll
Apotekarsocieteten postitiv till införandet av ny myndighet för god forskningssed

Nyhet -

Apotekarsocieteten postitiv till införandet av ny myndighet för god forskningssed

Igår överlämnande Margaretha Fahlgren sitt betänkande ”Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning” till forskningsminister Helene Hellmark Knutsson. I denna föreslås en ny nämndmyndighet vilket Apotekarsocietetens vd Karin Meyer tycker är positivt.

- I den utredning som presenterades under gårdagen återfinns en rad viktiga förslag på åtgärder som syftar till att stärka förtroendet för forskning utförd vid statliga universitet, högskolor och övriga statliga och kommunala organ. Förslagen och inrättandet av en nationell oredlighetsnämnd innebär en högre grad av transparens och rättssäkerhet för alla inblandade.


- Utredningen är omfattande och förslagen detaljerade vilka vi kommer att ge mer ingående återkoppling till i samband med remissförfarandet. Men redan nu vill vi belysa ett par områden från utredningen.

- Det ena rör förslaget om hur man på ett systematiskt sätt upprätthåller en god forskningssed och framtagandet av en svensk nationell uppförandekod gällande god forskningssed. Denna nationella uppförandekod bedömer vi som mycket viktig då detta rätt implementerat och med djup förankring i forskarsamhället förebygger forskningsfusk vilket långsiktigt även bör minska antalet ärenden till oredlighetsnämnden. Det är positivt att, även om oredlighetsnämnden endast ska utreda forskning utförd av statliga aktörer, även privata forskningsutförare inbjuds att ansluta sig till utarbetande av denna uppförandekod.

- Utredarnas förslag att inte inkludera privata forskningsaktörer är förståeligt, men det blir mycket viktigt att samverka kring den fortsatta utformningen av förslagen med dessa aktörer. Detta speciellt mot bakgrund av att mer forskning sker i nära samverkan med det omgivande samhället och industri, vilket även tydliggjorts i den nyligen presenterade forskningspropositionen. Det är även viktigt att utredningen "En ny organisation för etikprövning av forskning" som nu är ute på remiss beaktas i arbetet med införandet av denna myndighet för att få en helhetssyn kring forskningsetiska frågeställningar.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterade nyheter

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm