Följ Apotekarsocieteten

Kontaktpersoner

 • Vetenskaplig sekreterare
 • lijwsalh.bxnandkdhczolgetztv@amspoorteankafzrsfhocguiewutekbteoln.szselg
 • + 46 73 822 39 99

 • VD
 • kagrritrn.lgmeqryewpr@ogappqotaxeksbarngsobhcihietmcetetenal.sxmeqb
 • +46 76 855 96 48.

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • biwcrgezitnytafo.khwareeperksjsfo@yuapmbotmkekvnarhasoicciawetytetijenxl.svwezi
 • +46 708 14 12 71

 • Utbildningschef, Läkemedelsakademin
 • harmnnyja.wtrimvckgtbeomrgnl@lsiakpqempxeduqeldcsacwkawxdevxmiten.qvseew
 • 08 - 723 50 53

 • Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
 • magtriyea.gomawurfrjalnkt@wwlapgkerqmeradegzlsksaklhadgoembdinvz.sskefv

 • Projektledare
 • jedransaetxstezv.javandossvvonwr@ltxakoyemryedfielvksawbkagndezumiycn.zvsexo